Audi 100/200 [typ44] klimatanläggning - systembeskrivning

Klimatläggningen i Audi typ44 finns i två utföranden, med eller utan AC och automatisk reglering. Gemensamt för båda varianterna är fläktpaketet som sitter under plastlocket framför vindrutan och innehåller värmeväxlare, kupefläkt samt spjäll för luftriktning. I bilar med ECC, electronic Climate Control tillkommer en köldslinga för kylning av luften, styrenheter för fläkthastighet, temperatur och luftriktning och det är i huvudsak detta som beskrivs nedan.

Klicka på bilden för att förstora den

Värmeelementet är av fullflödestyp och genomströmmas alltid av kylarvätska. Temperaturregeleringen sköts med ett luftspjäll som styr hur mycket luft som skall gå igenom värmeväxlaren respektive bredvid. Vid låg inställd temperatur i bilen och hög utomhustemperatur aktiveras en vakumstyrd kran som stänger vattenflödet genom värmeväxlaren för att minska värmeläckaget in i kupén. Temperaturspjället styrs av en servomotor som på tidiga utförande (-86) sitter bakom handskfacket och drar via en bowdenkabel medan nyare utföranden har servomotorn sittande direkt på fläktpaketet.

Fläkten är ständigt plusmatad vid tillslagen tändning och fläkthastigheten styrs av ett elektroniskt variabelt motstånd och sitter monterat i förångarhuset.Där jordas fläkten i varierande grad vilket styrs av styrenheten i mittkonsolen.

Luftriktning upp/mitten/ner respektive återcirkulation styrs av vakumservon sittande på fläktpaketet. Dessa kontrolleras av en styrenhet som sitter bakom handskfacket.

Kylning av intagsluften sker i förångarhuset och hämtas antingen utifrån eller från kupen via recirkulationsspjället bakom handskfacket varvid luften fortsätter in i kupén via fläkthuset. Den slutna köldslingan fungerar så att en remdriven kompressor komprimerar ett köldmedie varvid köldmediet hettas upp. Det heta köldmediet passerar en luftkyld kylare, placerad framför vattenkylaren, så att köldmediet övergår i vätskeform. Det flytande köldmediet passerar ett torkfilter som absorberar eventuellt vatten och fångar upp eventuella partiklar. Kyleffekten uppstår när mediet expanderar i förångaren efter expansionsventilen. Förångaren liknar en vattenkylare där ytterluften strömmar igenom och kyls ner. Den hastiga nerkylningen gör att luftfuktighet kondenseras på förångaren och rinner ner i förångarhuset. Det vatten som samlas där evakueras genom slang ner under bilen. Slutligen sugs det förångade köldmediet tillbaks till kompressorn för att åter trycksättas. Kompressorn frikopplas från remskivan genom en elektrikskt styrd magnetkoppling och jobbar bara intermittent där perioden styrs av kylbehovet. Smörjning av kompressorn sker genom olja som cirkulerar med köldmediet.

Styrenheten baserar klimatstyrningen på signaler från en rad givare. I instrumentbrädans ovansida sitter det en fläkt som suger luft förbi innetemperaturgivaren. Den är seriekopplad med en yttertemperaturgivare bakom förångarhuset. Det sitter vidare en yttertemperaturgivare framför kylaren vilken även används till visning av yttertemperatur inne i bilen.

Köldslingan är försedd med lågtryckskontakt respektive temperaturvakt som förhindrar inkoppling av kylkompressorn vid för lågt köldmedietryck respektive för låg temperatur.

Felsökning och reparation

Kylslingan

Nedsatt kyleffekt beror ofta på köldmediet läckt ut helt eller delvis. Om magnetkopplingen ändå kopplar in kompressorn så kan man verifiera effekten med termometer enligt följande:

Låt motorn stå på tomgång, ställ in maximal kyla och stäng alla ventilationsmunstycken utom ett i mitten.

Vid omgivningstemperatur på 20° C skall den luften ur munstycket stabiliseras på 6-10° C efter några minuter. Högre temperaturer antyder att det kan saknas köldmedie eller att regleringen inte fungerar ordentligt.

Självdiagnos

Från 1987 finns ett inbyggt diagnossystem, OBD (On Board Diagnosis). Hur man tar fram felkoder och vad de betyder finns väl beskrivet på NordicAudis FAQ och behöver inte upprepas här. Tidigare system saknar detta och måste mätas upp manuellt. Det är dock knepigt att veta vilka signaler som går mellan de olika delarna samtidigt eftersom de vanligen inte är beskrivna i GDS-böcker. En viss hjälp får man dock av kopplingsschema:

Kopplingsschema (1.4Mb) och komponentförteckning för ECC I [A100/200 83-86]

Det finns dock vissa möjligheter att felsöka även de tidiga systemen. Det sitter en fyrpolig testkontakt under instrumentpanelens högra sida där det i alla fall går att mäta kupetempsensor och yttre tempgivare vid förångaren. Dessa är seriekopplade och den totala resistansen kan mätas mellan blå/vit och blå ledare. Avbrott gör att ECC drar på full värme.

Värmepaket och kupéfläkt

Detaljerad beskrivning av byte av värmepaket